OBJECTIUS

Aquestes són algunes de les mesures que, en tant que ciutadans, considerem essencials per a la regeneració del nostre sistema polític i econòmic.  Opina sobre aquestes i proposa les teves en el fòrum!


 1. ELIMINACIÓ DELS PRIVILEGIS DE LA CLASSE POLÍTICA:

  • Control estricte de l'absentisme dels càrrecs electes en els seus respectius llocs.  
     Sancions específiques per desistiment de funcions.
  • Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, els anys de cotització i la suma de les pensions. Equiparació del salari dels representants electes al salari mitjà espanyol més les dietes necessàries indispensables per a l'exercici de les seves funcions.
  • Eliminació de la immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció.
  • Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.
  • Reducció dels càrrecs de lliure designació.


 1. PER L'OCUPACIÓ:

  • Repartiment del treball fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral fins a acabar amb la desocupació estructural (és a dir, fins que la desocupació baixi per sota del 5%).
  • Jubilació als 65 i cap augment de l'edat de jubilació fins a acabar amb la desocupació juvenil.
  • Bonificacions per a aquelles empreses amb menys d'un 10% de contractació temporal.
  • Seguretat en l'ocupació: impossibilitat d'acomiadaments col·lectius o per causes objectives en les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixos.
  • Restabliment del subsidi de 426 € per a tots els aturats de llarga durada.


 1. DRET A L'HABITATGE:

  • Expropiació per l'Estat dels habitatges construïts en estoc que no s'han venut per col·locar en el mercat en règim de lloguer protegit.
  • Ajuts al lloguer per a joves i totes aquelles persones de baixos recursos.
  • Que es permeti la dació en pagament dels habitatges per cancel·lar les hipoteques.


 1. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

  • Supressió de despeses inútils en les Administracions Públiques i establiment d'un control independent de pressupostos i despeses.
  • Contractació de personal sanitari fins a acabar amb les llistes d'espera.
  • Contractació de professorat per garantir la ràtio d'alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.
  • Reducció del cost de matrícula en tota l'educació universitària, equiparant el preu dels postgraus al dels graus.
  • Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència.
  • Transport públic barat, de qualitat i ecològicament sostenible: restabliment dels trens que s'estan substituint per l'AVE amb els preus originaris, abaratiment dels abonaments de transport, restricció del trànsit rodat privat en el centre de les ciutats, construcció de carrils bici.
  • Recursos socials locals: aplicació efectiva de la Llei de Dependència, xarxes de cuidadors locals municipals, serveis locals de mediació i tutela.

 1. CONTROL DE LES ENTITATS BANCÀRIES:

  • Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries: aquelles entitats en dificultats han trencar o ser nacionalitzades per constituir una banca pública sota control social.
  • Elevació dels impostos a la banca de manera directament proporcional a la despesa social ocasionat per la crisi generada per la seva mala gestió.
  • Devolució a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.
  • Prohibició d'inversió de bancs espanyols en paradisos fiscals.
  • Regulació de sancions als moviments especulatius i la mala praxi bancària.

 1. FISCALITAT:

  • Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries.
  • Eliminació de les SICAV.
  • Recuperació de l'impost sobre el patrimoni.
  • Control real i efectiu del frau fiscal i de la fugida de capitals a paradisos fiscals.
  • Promoció a nivell internacional de l'adopció d'una taxa a les transaccions internacionals (taxa Tobin).

 1. LLIBERTATS CIUTADANES I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

  • No al control d'internet. Abolició de la Llei Sinde.
  • Protecció de la llibertat d'informació i del periodisme d'investigació.
  • Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran calat que modifiquen les condicions de vida dels ciutadans.
  • Referèndums obligatoris per a tota introducció de mesures dictades des de la Unió Europea.
  • Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini a cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació en el legislatiu.
  • Independència del poder judicial: reforma de la figura del ministeri fiscal per garantir la seva independència, no al nomenament de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial per part del Poder Executiu.
  • Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna en els partits polítics.

 1. REDUCCIÓ DE LA DESPESA MILITAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[CASTELLANO]


Estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos, consideramos esenciales para la regeneración de nuestro sistema político y económico. ¡Opina sobre las mismas y propón las tuyas en el foro!
1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
 • Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
 • Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
 • Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
 • Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
 • Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:
 • Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
 • Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
 • Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
 • Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
 • Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:
 • Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
 • Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
 • Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
 • Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
 • Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
 • Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
 • Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
 • Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
 • Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
 • Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
 • Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
 • Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
 • Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
 • Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
 • Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6. FISCALIDAD:
 • Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
 • Eliminación de las SICAV.
 • Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
 • Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
 • Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
 • No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
 • Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
 • Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
 • Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
 • Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
 • Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
 • Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR